Међународна сарадња


aod_osigdep

У циљу размене искустава, знања и достигнућа са земљама регије, Европе и света Агенција за осигурање депозита је постала члан ЕФДИ - Европског форума за осигурање депозита и ИАДИ - Међународне асоцијације институција за осигурање депозита. Агенција активно учествује у међународним организацијама и повезана је с представницима институција других земаља.


ЕФДИ – Европски форум за осигурање депозита

Агенција за осигурање депозита је од новембра 2004. године члан Европског форума за осигурање депозита – ЕФДИ и активно доприноси раду те организације кроз учествовање на годишњој скупштини, конференцијама и семинарима које организује, као и кроз размену мишљења и искустава с осталим чланицама.

ЕФДИ је основан 11. октобра 2002. године у Бечу са циљем да допринесе стабилности финансијских система промовишући европску сарадњу на пољу осигурања депозита. Земље оснивачи ЕФДИ су: Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Данска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Ирска, Италија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Пољска, Португалија, Словачка, Шпанија, Шведска и Велика Британија.

Тренутно Форум има 66 чланова из 44 европске земаље, а чланство за ЕФДИ је отворено за све организације за осигурање депозита, заштиту депонената или фондове за осигурање депозита или било које организације која је под Директивом ЕУ.

Циљ ЕФДИ је да допринесе стабилности финансијских система, кроз промоцију европске сарадње у области осигурања депозита, као и да омогући и олакша размену искустава и информација о питањима од заједничког интереса и значаја, како за своје чланице тако и за земље које нису чланице ЕФДИ, трећа лица и јавност.


ИАДИ - Међународна асоцијација институција за осигурање депозита

Агенција за осигурање депозита је од марта 2011. године члан Међународне асоцијације институција за осигурање депозита – ИАДИ.

ИАДИ је основана 6.Маја 2002. године у Базелу са циљем да побољша системе осигурања депозита кроз увођење смерница и међународну сарадњу. Чланице ИАДИ кроз своја истраживања и размену знања стварају корисне смернице за оне земље које желе да уведу и/или унапреде систем осигурања депозита.Међународна асоцијација институција за осигурање депозита тренутно окупља 77 институцију за осигурање депозита из 80 земаља света а чланову су и представници Светске банке, Међународног монетарног фонда и Европске комисије.

Приоритети ИАДИ :

 • Јачање разумевања заједничких интереса и питања који се односе на осигурање депозита;
 • Допринос ефективности система осигурања депозита, водећи рачуна о специфичним околностима у свакој земљи;
 • Обезбеђење размене искустава и информација о осигурању депозита кроз обуку, развој и едукативне програме, као и савјетодавна подршка успостављању и развијању ефикасног система осигурања депозита;
 • Истраживања питања који се односе на осигурање депозита.


Правни оквир којим се регулише структура и функционисање система за осигурање депозита у Европској Унији садржан је у Директиви 2014/49/ЕУ Европског парламента и Савета о системима за осигурање депозита од 16.04.2014. године и представља референцу сагледавања усклађености система за осигурање депозита у Србији. У циљу постепеног усаглашавања са правним оквиром Европске Уније и начелима садржаним у директиви 2015. године је усвојен нови Закон о осигурању депозита („Сл. гласник РС“, бр 14/2015).

Директива 2014/49/ЕУ је инструмент за стварање и јачање тржишта у области финансијских институција, уз унапређење стабилности банкарског система и области заштите депонената.

Директива 2014/49/ЕУ о системима за осигурање депозита подразумева :

 • Постојање система за осигурање депозита будући да свака земља чланица ЕУ мора осигурати постојање система осигурања депозита.
 • Усаглашен ниво заштите који подразумева да је осигурани износ у свим чланицама Европске Уније 100.000 ЕУР по депоненту по банци .;
 • Бржи приступ до осигураног износа будући да ће се рок за почетак исплате осигураних износа постепено смањивати са садашњих 20 радних дана на 7 радних дана у три фазе:
  - 15 радних дана – од 2019. године
  - 10 радних дана – од 2021. године
  - 7 радних дана – од 2024. године
 • Циљани износ средстава у Фонду је утврђен је на нивоу од 0,8% осигураних депозита и потребно је да расположива финансијска средства свих система осигурања депозита достигну циљани ниво до 3. јула 2024. године.
 • Премије прилагођене ризику односно увођење модела обрачуна и наплате премије који се заснива на мерењу ризика пословања индивидуалне банке.
 • Укључивање у систем осигурања депозита привредних субјеката који имају статус великих правних лица (осим финансијских иснтитуција, осигуравајућих друштава, пензионих фондова и државних органа и институција, као и органа локалне управе).
 • Боља информисаност за депоненте подразумева да депоненти добијају најважније информације о заштити депозита од стране система за осигурање депозита приликом депоновања средстава у банку.
Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2020 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.